Toimimme

asiantuntijana ammattilaisille ja kuluttajille.

Kauttamme saat viimeisimmät tiedot määräyksistä ja turvasäädöksistä. Meiltä saat  apua suunnitteluun ja järjestelmä valintoihin. Hoidamme myös valaisien huollon tarvittaessa. Asianmukaiset ja ajankohtaiset tiedot ammattilaiselta ammattilaiselle.

Määritelmät

Toisin kuin odotettiin ei vuonna 2000 voimaan tulleeseen pelastustoimen lakiin ole sisällytetty määräyksiä poistumistievalaistuksesta. 

Lue lisää >>

Standardit ja määräykset

Direktiivit, standardit ja ohjeet, jotka ovat voimassa ja ne jotka ovat CEN-jäsenmaat äänestyksessä hyväksyneet uusiksi CEN-standardeiksi.

Lue lisää>>

Vaatimukset

Yleiset vaatimukset, poistumistievalaistus, avoimen alueen valaistus, riskialueen valaistus, varavalaistus ja poistumisopasteet.

Katso lisää vaatimuksista>>

Suunnittelu

Tiedon kerääminen, turvavalaistuksen toiminta-ajan valinta, turvavalaistuksen toimintatavan valinta ja valaisimien sijoittaminen ja valinta.

Suunnittelun tueksi >>

Järjestelmän valinta

Eri kohteisiin valitaan siihen sopivat järjestelmät. Asiantuntijana autamme kokonaisuuksien luomisessa ja että järjestelmä toimiin oikein.

Lue ohjeemme >>

Tarkistukset

Kiinteistössä on säilytettävä piirustukset turvavalaistuksesta. Piirustuksiin on merkittävä kaikki tehdyt muutokset ja lisäykset.

Lisää tarkastuksista >>

Huolto

Huoltotehtävistä merkittävin on opasvalaisimien lamppujen vaihto. Valmistajat ilmoittavat yleisimmin käytetyille loistelampuille nimellispolttoiät 8 000-10 000 tuntia. 

Lisätietoa >>

Määritelmiä

Toisin kuin odotettiin ei vuonna 2000 voimaan tulleeseen pelastustoimen lakiin ole sisällytetty määräyksiä poistumistievalaistuksesta. Koska myös Sisäasiainministeriön ohje merkki- ja turvavalaistuksesta sekä poistumisopasteista (174/01/87, 9.3.1987, sarja A40) on kumottu 01.09.2001 alkaen, ei meillä ole viranomaisohjeita poistumistievalaistuksen toteuttamisesta muuta kuin mitä määrätään työturvallisuuslainsäädännössä ja rakennuslainsäädännössä. Uutta normia voidaan odottaa aikaisintaan 2003. Tätä odotettaessa kannattaa turvavalaistuksen suunniittelu ja toteutus perustaa voimassa olevaan kansalliseen standardiin SFS-EN 1838 (vahvistettu 25.10.1999) ja tämän kanssa samaan standardikokonaisuuteen kuuluviin kansallisiin standardeihin SFS-EN 60 598-2-22, SFS-EN 50 171 sekä standardiehdotukseen prEN 50 172.

Tämä suunnitteluohje perustuu näihin standardeihin.

Ns. rakennustuotedirektiivi määrää, että kaikkien rakennustuotteet, joita valmistetaan käytettäviksi pysyvinä osina rakennuksissa, kuuluvat rakennustuotedirektiivin soveltamisalaan. Myös turvavalaistustuotteet kuuluvat edellä esitettyihin tuotteisiin ja tuotteiden ja järjestelmien CEN-standardien mukaisuus täyttää direktiivin vaatimukset.

Uudet standardit helpottavat turvavalaistuksen suunnittelua ja selventävät valaisimien valintaa. On kuitenkin muistettava, että EN 1838 sisältää turvavalaistuksen vähimmäisvaatimukset. Varsinkin opasvalaisimen valintaan olisi allekirjoittanut toivonut selvempiä ohjeita. Esimerkiksi standardi edellyttää, että poistumisopaste on aina selvästi havaittavissa, mutta jättää suunnittelijan vastattavaksi, kuinka paljon sen tulee olla taustaa kirkkaampi, että havaittavuus toteutuu. Samoin standardi määrää opassymbolin korkeuden suhteessa havaintoetäisyyteen, mutta ei anna absoluuttista minimiä. Selvän minimin puute aiheuttaa riskin ajautua kokoon, jota huononäköisellä henkilöllä ei ole mahdollisuutta havaita miltään etäisyydeltä. Standardit laatineen työryhmän ehdotuksissa oli pitkään mukana 100 mm minimi korkeus symbolille, joka myös allekirjoittaneen mielestä tuntuu sopivalta.

Voimassa olevien standardien sisältö ei tuo olennaisia muutoksia edelliseen painokseemme.

Standardit ja määräykset

Seuraavassa on ne direktiivit, standardit ja ohjeet, jotka ovat voimassa ja ne jotka ovat CEN-jäsenmaat äänestyksessä hyväksyneet uusiksi CEN-standardeiksi.

 • Rakennusainedirektiivi 89/106/ETY; määrää, että kaikki kiinteät sähköasennustarvikkeet tulee olla CEN-standardin mukaisia.
  LV direktiivi 73/23/ETY, EMC direktiivi 89/336/ETY, Työsuojeludirektiivi 92/58/ETY; määrää turvavalaistuksesta ja poistumisopasteista työpaikoilla.
 • Valtioneuvoston päätös n:o 976 (10.11.94); määrää poistumisopasteiden käytöstä ja että niiden on oltava standardin ISO 3864 mukaisia.
  Turvavalaisinstandardi SFS-EN 60 598-2-22 (1998); määrää turvavalaisimien rakenteen ja toiminnan. Standardista on voimassa kolmas painos. DOW 01.10.2001(*)
 • CEN-standardi EN 1838; antaa minimivaatimukset poistumisvalaistukselle.
  Uusi poistumisvalaistusta koskeva CEN-standardi prEN 50172, jota luetaan yhdessä standardin EN 1838 kanssa antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet poistumisvalaistukselle.
 • Uusi turvavalokeskuksia koskeva CEN-standardi SFS-EN 50171, jota luetaan yhdessä standardin EN 1838 kanssa. Standardi määrää turvavalokeskuksen rakenteesta ja toiminnasta. DOW 01.08.2003

(*) DOW tarkoittaa päivämäärää, johon mennessä EN:n kanssa ristiriidassa olevat kansalliset standardit on viimeistään poistettava käytöstä.

 Vaatimukset

1. Yleiset vaatimukset
2. Poistumistievalaistus
3. Avoimen alueen valaistus
4. Riskialueen valaistus
5. Varavalaistus
6. Poistumisopasteet

1. Yleiset vaatimukset

Turvavalaistuksen tarkoituksena on varmistaa, että valaistus toteutetaan täsmällisesti, automaattisesti ja sopivaksi ajaksi määrätyille alueille, kun normaali syöttö normaalivalaistukselle häiriintyy. Turvavalaistuksen tulee täyttää seuraavat toiminnalliset vaatimukset:

 • tunnistaa selvästi ja yksiselitteisesti poistumistiet
 • tuottaa valaistuksen sellaisille kulkuteille, jotka johtavat poistumisovien kautta turvalliselle alueelle
 • varmistaa, että poistumistiellä sijaitsevat palohälytyspainikkeet ja palokalustot voidaan paikallistaa ja niitä nähdään käyttää
 • lopettaa käynnissäolevat tehtävät turvallisesti

Turvavalaistuksen tulee käynnistyä, kun ko. valaistusryhmään tulee syöttöhäiriö eikä ainoastaan koko kiinteistön valaisinsyötön häiriöstä.
(prEN 50172., kohta 4.1)

50% vaatimuksen mukaisesta valaistustasosta tulee saavuttaa 5 s kuluttua syöttöhäiriöstä ja täyden valaistustason 60 s kuluttua häriöstä.
(SFS-EN 1838. kohdat 4.2.6, 5.1 ja 4.3.6)

Pienin sallittu toiminta-aika poistumistarkoitukseen on 1h. Kun normaali syöttö häiriintyy, ei ole aina välttämätöntä eikä toivottavaa poistua rakennuksesta. Tällöin on toiminta-aika oltava pidempi.
(SFS-EN 50172. Kohta 5.9.3)

Jotta turvavärit voidaan tunnistaa on lampun värintoistoindeksin, Ra oltava > 40. Valaisin ei saa oleellisesti alentaa tätä.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.2.4)

Valaisimet tulee asentaa mahdollisimman alas, kuitenkin ylemmäksi kuin 2 m lattiasta.
(EN 1838. Kohta 4.1)

Jos valaisimet asennetaan alemmaksi kuin 2 m on valaisimet mekaanisesti suojattava eivätkä ne saa aiheuttaa vaarallista estettä. (prEN 50172. Kohta 5.7)

Kiusahäikäisy tulee pitää alhaisena rajoittamalla valaisimen valovirran voimakkuutta näkökentässä.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.2.3)

Kuvien 1 ja 2 osoittamissa sektoreissa ei valovirran voimakkuus saa ylittää taulukon 1 arvoja.

Poistumistie vaakatasossa
Valaisimen suurin valovirran voimakkuus 60o-90o ei saa ylittää allaolevan taulukon 1 arvoja

Poistumistie portaikossa tai vastaavilla alueilla
Valaisimen suurin valovirran voimakkuus ei saa ylittää keltaiselle merkityillä alueilla allaolevan taulukon arvoja

Asennuskorkeus lattiatasosta
h/m
Poistumistie ja antipaniikkialue
l max/cd
Riskialue
l max/cd
h < 2,5 500 1 000
2,5 < h < 3,0 900 1 800
3,0 < h < 3,5 1 600 3 200
3,5 < h < 4,0 2 500 5 000
4,0 < h < 4,5 3 500 7 000
h > 4,5 5 000 10 000

Standardin EN 60 598-2-22 mukainen turvavalaisin tulee sijoittaa lähelle jokaista poistumisovea ja pisteisiin, missä on tarpeellista painottaa mahdollista vaaraa tai pelastusvälineitä. Ne kohteet joiden läheisyyteen turvavalaisin tulee sijoittaa ovat:

 1. lähelle jokaista poistumisovea
 2. lähelle portaikkoa siten, että jokainen tasanne saa suoraa valoa
 3. lähelle jokaista kohtaa, missä lattiataso muuttuu
 4. valaisemaan pakolliset poistumisopasteet ja turvakilvet
 5. lähelle kohtaa, jossa poistumistien suunta muuttuu
 6. lähelle käytävien risteystä
 7. ulkopuolelle lähelle jokaista ulostuloa
 8. lähelle jokaista ensiapupistettä
 9. lähelle jokaista palohälytinpainiketta ja muuta palokalustoa

Lähellä tarkoittaa kahden metrin sisällä.

Kohdissa 8. ja 9. tulee valaistuksen olla vähintään 5 lx, jos ne eivät sijaitse poistumistiellä tai avoimella alueella.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.1)

Kunkin alueen turvavalaistus tulee toteuttaa kahdella tai useammalla valaisimella niin, ettei yhden valaisimen vika aiheuta alueen täydellistä pimentymistä tai aiheuttaa poistumissuunnan havaitsemisen vaikeaksi.
(prEN 50172. Kohta 5.5)

Käytettäessä keskusakustojärjestelmää tulee turvavaloryhmät täyttää standardin HD 384 vaatimukset.

Keskusakustojärjestelmän turvavalokeskus tulee olla suunniteltu ja valmistettu standardin SFS-EN 50 171 mukaisesti.

Järjestelmän toimintavarmuutta lisätään:

 • Rajoittamalla jokaisen sulakkeellisen turvavaloryhmän valaisimien määrän kahdeksitoista
 • Käyttäen kahta erillistä turvavalosyöttöä kullekin alueelle tai
 • Käyttäen palonkestävää kaapelointia
 • (prEN 50 172. Kohta 5.6)

2. Poistumistievalaistus

Poistumisteillä, joiden leveys ei ylitä 2 m on horisontaalinen valaistus lattiatasossa oltava vähintään 1 lx poistumistien keskiviivalla ja keskikaistalla, joka käsittää vähintään 50% poistumistien leveydestä vähintään puolet tästä arvosta.

Poistumistiet, jotka ovat leveämpiä kuin 2 m voidaan käsitellä useampana 2m leveänä poistumistienä tai antipaniikkialueena.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.2.1)

Valaistusarvoissa vain suoravalo huomioidaan. Valaistusarvot ovat horisontaalisen valaistuksen minimiarvoja toiminta-ajan ja valaisimen käyttöiän lopussa.
(SFS-EN 1838. Johdanto)

Maksimivalaistuksen ja minimivalaistuksen suhde ei saa olla suurempi kuin 40/1 poistumistien keskilinjalla.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.4.2)


3. Avoimen alueen valaistus

Avoimen alueen valaistuksella on tarkoitus vähentää todennäköistä paniikkia ja turvata liikkuminen kohti poistumisteitä riittävällä valaistuksella ja opasteilla. Avoimen alueen valaistusta käytetään alueilla, joissa ei ole selvästi määriteltyä poistumistietä ja joissa on paljon ihmisiä tai ovat suurempia kuin 60 m2.

Horisontaalivalaistus lattiatasossa tulee olla vähintään 0,5 lx koko alueella poisluettuna 0,5m leveät reuna-alueet.
(SFS-EN1838. Kohta 4.3.1)

Valaistuksen maksimiarvon suhde minimiarvoon ei saa olla suurempi kuin 40/1.
(SGS-EN 1838. Kohta 4.3.2)

Valaistusarvot ovat horisontaalisen valaistuksen minimiarvoja. Valaistusarvoissa vain suora valo huomioidaan.


4. Riskialueen valaistus

Riskialueen valaistus työskentelytasolla tulee olla vähintään 10% normaalivalaistuksesta, mutta kuitenkin vähintään 15 lx. Valaistus ei saa aiheuttaa haitallista stroboskooppi-ilmiötä.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.4.1)

Valaistuksen tasaisuus riskialueella tulee olla vähintään 0,1.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.4.2)

Toiminta-aika tulee olla riittävä toiminnan turvalliseen lopettamiseen ja riskin poistamiseen.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.4.5)

Riskialueella tulee olla vaadittu valaistus jatkuvasti tai se tulee saavuttaa 0,5 s kuluessa syöttöhäiriöstä riippuen riskin laadusta.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.4.6)


5. Varavalaistus

Mikäli varavalaistusta käytetään osana poistumistievalaistusta on sen täytettävä poistumistievalaistusta koskevat standardit.
Jos varavalaistus on alhaisempi kuin alin yleisvalaistus, niin valaistusta voidaan käyttää, vain keskeneräisen tehtävän lopettamiseen.
(SFS-EN 1838. Kohta 4.5)


6. Poistumisopasteet

Kaikki poistumistiet tulee varustaa jatkuvasti valaistuin opaskilvin. (Valtioneuvoston päätös n:o 976) Jos poistumisovelle ei ole suoraa näköyhteyttä, tai on epäselvyyttä sen sijainnista on asennettava suunta osoittavia poistumisopasteita niin, että henkilöllä, joka etenee kohti poistumisovea on suuntaa osoittava poistumisopaste aina näkyvissä.

Kaikki poistumisopasteet samassa kiinteistössä tulee olla yhdenmukaisia väriltään ja muodoltaan.
(prEN 50172. Kohta 4.2)

Poistumisopasteiden tulee olla symboleiltaan (kuva 3) ja väriltään (kuva 4) standardin ISO 3864 mukaisia.
(Valtioneuvoston päätös n:o 976,
direktiivi 92/58/EEC,
SFS-EN 1838; kohta 5.2,
SFS-EN 60 598-2-22; kohta 22.16.5 a)


Kuva 3.
EN standardin mukaiset symbolit

Kuva 4.
Opassymbolin valkoisen ja vihreän pintavärin rajat merkittynä CIE:n väridiagrammiin

Vanhan SFS standardin (kuva 5) mukaiset opassymbolit ovat kuitenkin viestisisällöltään samanlaisia. Näin ollen niitä ei tarvitse vaihtaa.

Kuva 5.
SFS standardin mukaiset symbolit


Jos kiinteistöihin, joissa on SFS standardin mukaisia poistumisopasteita, asennetaan lisäopasteita, käytetään saman järjestelmän mukaista symbolia kuin aikaisemmin.

(Valtioneuvoston päätös n:o 976)
Luminanssin tulee kilven jokaisessa pisteessä olla vähintään 2 cd/m2 kaikkiin havaitsemissuuntiin.
(SFS-EN 1838; kohta 5.3, SFS-EN 60 598-2-22; kohta 22.16.5 b)

Luminanssin tasaisuus eli Lmax / Lmin tulee olla enintään 10 sekä vihreällä että valkoisella värillä. Suuria eroja vierekkäisten pisteiden välillä tulee välttää.
Kontrasti eli Lvalk / Lvihr tulee olla suurempi kuin 5, mutta pienempi kuin 15. (SFS-EN 1838; kohdat 5.4 ja 5.5)

Poistumisoppaan suurin havaintoetäisyys riippuu opassymbolin korkeudesta seuraavasti:
Sisäpuolelta valaistut opaskilvet; suurin havaintoetäisyys = 200 x symbolin korkeus
Ulkopuolelta valaistut opaskilvet; suurin havaintoetäisyys = 100 x symbolin korkeus(SFS-EN 1838. Kohta 5.6)

Suunnittelu

 1. Tiedon kerääminen
 2. Turvavalaistuksen toiminta-ajan valinta
 3. Turvavalaistuksen toimintatavan valinta
 4. Valaisimien sijoittaminen ja valinta

1. Tiedon kerääminen

Ensimmäinen vaihe turvavalaistuksen suunnittelussa on tarvittavan tiedon kerääminen ko. kohteesta.

Tähän tulisi sisältyä standardien vaatimukset, todennäköiset toiminnalliset vaatimukset ja asiakkaan toivomukset ja usein myös konsultointi pelastusviranomaisten ja kiinteistön käyttäjien kanssa.

Ennen yksityiskohtaisen suunnittelutyön aloittamista tarvitaan piirustukset, joista selviää eri alueiden käyttötarkoitus, kaikkien olevien tai ehdotettujen poistumisteiden sijainti, palohälytyspainikkeiden ja palotorjuntakalustojen sijainti, ensiapupisteiden sijainti sekä kaikki rakenteelliset esteet poistumistiellä.

Hissit ja liukuportaat eivät ole osana poistumistietä, mutta tarvitsevat turvavalaistuksen.

Hissien turvallisuusmääräykset ovat standardissa EN 81-1. 
(prEN 50 172. Kohta 5.7.2)

Liukuportaat ja rampit tulee merkitä ja valaista kuten se olisi poistumistie.
(prEN 50 172. Kohta 5.7.3)

Pukeutumis-, pesu- ja WC-tilat, jotka ovat > 8 m2 tai ovat tarkoitettu vammaisille tulee käsitellä antipaniikkialueina. 
(prEN 50 172. Kohta 5.7.4)

Generaattori-, kone-, valvonta- ja keskushuoneet tulee myös käsitellä antipaniikkialueina. 
(prEN 50 172. Kohta 5.7.5)

Näihin tiloihin on suositeltavaa asentaa myös siirrettävä turvavalaisin käytettäväksi korjaustöiden aikana.

Parkkihallien ja monikerroksisien parkkialueiden jalankulkureitit tulee käsitellä, kuin mitkä tahansa poistumistiet. 
(pr EN 50 172. Kohta 5.7.6)

Tarkistettavat yksityiskohdat

Vaatimusten selvittämiseksi tarkista seuraavat kohdat:

 1. Turvavalaistuksen toiminta-aika
 2. Valaisimien toimintatapa
 3. Varmistu poistumisteistä
 4. Varmista avoimet alueet
 5. Varmista vaaralliset alueet (high risk areas)
 6. Varmista palohälytyspainikkeiden sijainti
 7. Varmista palotorjuntakaluston sijainti
 8. Varmista palo- ja muiden turvakilpien sijainti
 9. Tutki mahdolliset vaarakohdat poistumistiellä
 10. Varmistu mahdollisen ulos tulevan poistumistievalaistuksen tarpeesta
 11. Paikallista hissit
 12. Paikallista liukuportaat
 13. Paikallista WC-tilat yli 8 m2 ja invalidikäymälät
 14. Paikallista konehuoneet
 15. Paikallista katetut paikoitusalueet
 16. Tutki mahdollinen varavalaistuksentarve
 17. Varmista paloturvalliset alueet mahdollisia keskusakustojärjestelmän keskuksia varten

2. Turvavalaistuksen toiminta-ajan valinta

Toiminta-ajan mukaan turvavalaisimet (SFS-EN 60 598-2-22) ja turvavalokeskukset (SFS-EN50 171) jaetaan

 • yli 1 h – järjestelmiin
 • yli 3 h – järjestelmiin

Toiminta-aika on aina oltava vähintään 1 h.

Pidennetty toiminta-aika määräytyy seuraavasti:

 1. Kiinteistöissä, joita ei evakuoida syöttöhäiriön sattuessa on toiminta-aika oltava vähintään 3 h.
  (prEN 50 172. Kohta 5.9.3)
 2. Kiinteistöissä, jotka ovat korkeampia kuin 10 kerrosta on toiminta-aika oltava vähintään 3 h.
 3. Maanalaisissa kerroksissa ja niiden poistumiteillä on toiminta-ajan oltava vähintään 3 h.
 4. Kiinteistöissä, joissa on useammanlaista toimintaa, määräytyy koko kiinteistön toiminta-aika sen 
  toiminnan mukaan, joka edellyttää pisintä toiminta-aikaa.
 5. Vaarallisella alueella on toiminta-ajan oltava vähintään niin pitkä kuin vaara on olemassa henkilöille

Toiminta-ajan tulee vastata kansallista lainsäädäntöä. Koska tällaista ei ole, on suositeltavaa käyttää Euroopassa yleisesti käytettyjä ohjeita, jotka ovat kohdat 2-4. Nämä ohjeet perustuvat standardiehdotukseen prEN 50 172, joulukuu 1996.

Kun huomioidaan lyhimmälle toiminta-ajalle asetettu ehto välittömästä evakuoinnista syöttöhäiriön sattuessa ja muut toiminta-aikaa rajaavat ehdot, jää 1h:n järjestelmien käyttöalue hyvin suppeaksi. Toisaalta 3h:n ja 1h:n yksikköturvavalaisimien hintaero on vain n. 10% ja keskusakustojärjestelmien vastaavasti tätäkin pienempi on turvallista rakentaa turvavalaistus tämän ankaramman vaatimuksen mukaisesti, jolloin ei rajoiteta esimerkiksi kiinteistön jonkun osan käyttötarkoituksen muutosta. Käytäntö on muotoutunutkin tällaiseksi maissa, joissa vastaavat normit ovat olleet jo voimassa. 3h- valaisimet ovat niissä selvästi yleisimpiä.


3. Turvavalaisimien toimintatavan valinta

Opasvalaisimet ovat Suomessa jatkuvatoimisia. 
(Valtioneuvoston päätös n: 976)

Turvavalaistus on yleensä aina ajoittain toimivaa eli turvavalo syttyy normaalin valaistuksen syöttöhäiriöstä.

Toimintatavan tulee vastata kansallista lainsäädäntöä.

Taulukossa 2 esitetään turvavalaisimen toimintatavat ja niiden yleisimmät käyttöalueet.

Merkki Käyttökohde Valaisimen kytkentä Normaalitila Syöttöhäiriö
Kytkin auki Kytkin kiinni
M
Opasvalaisin
Opasvalaistus
Valaisinta ei voi kytkeä pois
kytkenta-1.gif (2318 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes)
M
Turvavalaisin
Turvavalaistus
Valaisin voidaan kytkeä osaksi yleisvalaistusta
kytkenta-2.gif (2634 bytes) lamppu-off.gif (1684 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes)
N/M
Turvavalaisin
Turvavalaistus
Toimii vain syöttöhäiriön aikana
kytkenta-2.gif (2634 bytes) lamppu-off.gif (1684 bytes) lamppu-off.gif (1684 bytes) lamppu-on.gif (1693 bytes)
S/M
Turvavalaisin
Turvavalaistus / Yleisvalaistus
Myös turvavalo toimii yleisvalona
kytkenta-1.gif (2318 bytes) lamppu-off.gif (1684 bytes)

lamppu-off.gif (1684 bytes)

lamppu-on.gif (1693 bytes)

lamppu-on.gif (1693 bytes)

lamppu-on.gif (1693 bytes)

lamppu-off.gif (1684 bytes)

S/NM Turvavalaistus / Yleisvalaistus
Turvavalo toimii vain syöttöhäiriön aikana
kytkenta-2.gif (2634 bytes) lamppu-off.gif (1684 bytes)

lamppu-off.gif (1684 bytes)

lamppu-off.gif (1684 bytes)

lamppu-on.gif (1693 bytes)

lamppu-on.gif (1693 bytes)

lamppu-off.gif (1684 bytes)


4. Valaisimien sijoittaminen ja valinta

Turvavalaistuksen suunnittelu on parasta aloittaa sijoittamalla ensin valaisimet paikoilleen ja valitsemalla valaisin mallit. Useimmat turvavalaisinmallit ovat saatavissa niin yksikköturvavalaisimina kuin keskusakustovalaisimina.

Eri järjestelmissä on saman valaisimen suurin valaisimien välinen etäisyys, jolla vaatimukset toteutuu, noin 10% tarkkuudella sama. Valaisintyypistä riippuen 3 – 4 kertaa asennuskorkeus.

kuva-6.jpg (4858 bytes)
Kuva 6.

Valaisimia valittaessa ja sijoitettaessa on syytä muistaa, että usea pienempi valaisin antaa paremman opastuksen ja käyttövarmuuden kuin harvemmassa oleva iso valaisin. Normaalihuonekorkeuksissa edullisinta on käyttää valaisimia, joiden turvavalovirta on 100 – 200 lm.

Valaisimien sijoittelu kannattaa aloittaa sijoittamalla ensiksi paikoilleen opasvalaisimet. Kuvassa 7 on esimerkki opasvalaisimien sijoituksesta.

Kuva 7.
kuva-7.jpg (28922 bytes)

On syytä huomioida, että useimmat alavalolla varustetut opasvalaisimet, joissa käytetään pienoisloistelamppua, antavat turvavalaistuksen vaatiman valaistuksen lähialueelle. Tämä valo kannattaa huomioida turvavalaistusta mitoitettaessa. SFS-EN 1838, kohta 4.1 mainitsee ne kohdat, joiden läheisyyteen turvavalaisin tulee sijoittaa (kts. kuva 8). Nämä ovat yleensä samoja, joiden läheisyyteen tulee poistumisopaste. Kun käytetään riittävän alavalon omaavia opasvalaisimia ei erillistä turvavalaisinta alueen läheisyyteen tarvita.

Kuva 8. Esimerkki opasvalon hyödyntämisestä poistumistievalaistuksessa.

a) opasvalaisimessa on alasvalo b) opasvalaisimessa ei ole alasvaloa
kuva-8a.jpg (5807 bytes) kuva-8b.jpg (5590 bytes)

Alavalon värintoistoindeksin tulee olla parempi kuin Ra 40.

Opasvalaisimien valinnassa tulee huomioida, että opassymbolin korkeus suhteessa suurimpaan havainnoimisetäisyyteen, josta opasvalaisin tulisi näkyä on vaatimuksen mukainen. Opassymbolin korkeuden tulee kuitenkin olla riittävä, että myös huonon näkökyvyn omaava henkilö pystyy havaitsemaan sen viestisisällön.

Valittaessa opasvalaisinta on myös huomioitava ympäristön valaistus ja taustan kirkkaus. Mitä suurempi on ympäristön valaistus, sitä korkeampi tulee olla opassymbolin valotiheys, että se erottuisi kirkasta taustaa vasten varsinkin jos tilaan keräytyy savua.

Riittävällä tarkkuudella taustan luminanssi saadaan kaavasta:
Taustan luminanssi = vertikaalivalaistus valaisimen kohdalla x seinän heijastussuhde / π.

Kirjoittajan mielestä opasvalaisimen luminanssin tulisi olla suurempi kuin1,5 x taustan luminanssi.

Taulukossa 3 on esitetty edellisen perusteella lasketut suurimmat verikaalivalaistukset, joilla tyypilliset markkinoilla olevat opasvalaisimet ovat selvästi havaittavissa. Opasvalaisimien luminanssit perustuvat kirjoittajan tekemien mittausten keskiarvoihin. Tyyppikohtaiset luminanssit on saatavissa valaisinvalmistajalta.

Opasvalaisin tyyppi

Taustan heijastussuhde

Suurin havaintoetäisyys

0,7

0,5

0,3

Ledeillä reunasta valaistu opaskilpi

Ev < 25 lx

Ev < 35 lx

Ev < 60 lx

< 20 m
Ledeillä takaa valaistu opaskilpi

Ev < 70 lx

Ev < 100 lx

Ev < 160 lx

200 x symbolin korkeus
T5 loistelampulla reunasta valaistu opaskilpi

Ev < 80 lx

Ev < 110 lx

Ev < 180 lx

200 x symbolin korkeus
T5 loistelampulla takaa valaistu opaskilpi

Ev < 1000 lx

Ev < 1400 lx

Ev < 2300lx

200 x symbolin korkeus
TC-SE loistelamppu takaa valaistu opaskilpi

Ev < 2000 lx

Ev < 2800 lx

Ev < 4600 lx

200 x symbolin korkeus

Taulukko 3

Valkoisten ledien hinnat ovat olleet korkeat ja niiden valotehokkuus alhainen verrattuna pienoisloistelamppuun. Kustannussyistä on ledien lukumäärä rajattu minimiin ja siksi led-opasvalaisimien luminanssi on alhainen ja valaisin soveltuu tiloihin, joissa yleisvalaistus on alhainen. Ledien hinnat ovat viimeaikoina olleet voimakkaassa laskussa samalla, kun niiden valotehokkuus on selvästi kasvanut, minkä vuoksi voidaan odottaa, että myös led-opasvalaisimien luminanssit kohoavat ja niiden käyttöalue laajenee.

Kuvissa 9, 10, 11 ja 12 on esimerkkejä opasvalaisimien sijoituksesta.

kuva-9.jpg (6741 bytes) kuva-10.jpg (7235 bytes)
Kuva 9.
Poistumistiellä olevat, ulosjohtavat ovet merkitään oven yläpuolelle sijoitetulla opasteella.
Kuva 10.
Käytävän sivusta ulos johtava ovi merkitään kohtisuoraan seinää vastaan asennettavalla opasteella.
Kuva 11.
Tuulikaapissa ei tarvita poistumisopastetta, jos ovissa ei ole erehtymisen mahdollisuutta kuva-11a.jpg (2302 bytes)
Tuulikaapissa, jossa on mahdollisuus erehtyä, tulee käyttää poistumisopastetta. Tällöin on käytettävä opasvalaisinta, joka antaa myös lattiatasolle tarvittavan turvavalaistuksen. kuva-11b.jpg (3133 bytes)
Kuva 12.
Rakennuksissa, joissa on useita maanalaisia kerroksia tai mahdollisuus erehtyä maanpinnan sijainnista, merkitään poistumisopastein ne kerrokset, joissa erehtymismahdollisuus on. Muuten porraskäytävässä alas johtavaa reittiä ei merkitä.
kuva-12.jpg (7644 bytes)

Kun opasvalaisimet on sijoitettu, on seuraava vaihe sijoittaa turvavalaisimet kattamaan alueet, jotka on erikseen huomioitava tai joita ei ole huomioitu opasvalaisimen alavalolla. Esimerkki kuvassa 7.

Yksi tällainen erikseen huomioitava alue on ulkotila, minne viimeinen poistumisovi johtaa. Täällä valaistus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin oven sisäpuolella. (prEN 50 172. Kohta 5.7.1) 
Yleisesti tällaiseksi valaistukseksi hyväksytään valo, joka saadaan täysin ko. kiinteistöstä erillään olevasta lähteestä, esimerkiksi kunnallisesta katuvalaistuksesta.

Kun nämä erikseen huomioitavat alueet on hoidettu, tarkistetaan valaisinvalmistajan antamien tietojen (etäisyystaulukko tai isoluksikäyrästö) perusteella mahdollinen lisävalaisimien tarve. Esimerkki poistumistievalaisimista valmistajan antamista tiedoista kuvassa 13. Valaisinvalmistajan ilmoittamissa turvavalaisimen valaistusarvoissa tulisi olla huomioitu standardin SFS-EN 60 598-2-22 vaatimusten mukaiset valaisimen ja akun vanhenemisesta sekä lampunvalovirran vaihtelusta johtuvat alenemakertoimet.

kuva-13.jpg (25206 bytes)
Kuva 13

Usein halutaan turvavalaisin muodostaa yleisvalaisimesta, joka toimisi joko
ajoittain toimivana turvavalaisimena tai osana yleisvalaistusta, joka syöttöhäiriöstä siirtyy toimimaan turvavalona.

Valaisimen muutos voidaan tehdä sijoittamalla turvavalon tarvitsemat komponentit valaisimeen tai erilliseen turvavaloyksikköön.

Myös tällaisen valaisimen tulee olla standardin SFS-EN 60 598-2-22 mukainen.

Tämä edellyttää, että valaisin on EN 60 598-1 mukainen ja että se on F-luokkaa ja sen ulkoiset muoviosat on tehty aineesta, joka kestää 850 oC kuumalankakokeen sekä, että valaisin toimii tyydyttävästi 70 oC lämpötilassa. Kuumalankakokeen kestävyys yleensä toteutuu, jos valaisimen sulkumuovi on tehty polykarbonaatista, jonka paksuus > 1,6 mm ja mahdolliset runko ja päädyt joko polykarbonaatista, ABS- muovista tai polyesterimuovista.

Kun turvavalokomponentit halutaan sijoittaa valaisimeen on varmistuttava, että valaisin ei lämpene niin, että se ei enää toimi turvavalaisimelta edellytetyllä tavalla. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa, että jos valaisimen sisälämpötila on >20 oC suurempi kuin ympäristölämpötila ei valaisimeen voida sijoittaa turvavalon tarvitsemia komponentteja, vaan on käytettävä erillistä turvavaloyksikköä.

Kuvat 14 , 15 ja 16 esittää tyypillistä yksikköturvavalaisimen kytkentöjä.

Kuva 14.
Jatkuvatoiminen valaisin, konventionaalinen kuristin
kuva-14.jpg (5958 bytes)
Kuva 15
Ajoittain toimiva valaisin, konventionaalinen kuristin
kuva-15.jpg (5151 bytes)
Kuva 16.
Jatkuvatoiminen valaisin, säädettävä elektroninen kuristin
kuva-16.jpg (6960 bytes)

Kuva 17 esittää kuinka yleisvalaisin voidaan kytkeä toimimaan 24V-keskusakustojärjestelmässä.

Kuva 18
24V keskusakustojärjestelmään liitettävä jatkuvatoiminen 230V valaisin
kuva-17.jpg (6077 bytes)

Valaistuksen laskennassa lampun turvavalovirta saadaan kertomalla lampun nimellisvalovirta luvulla 0,875, joka huomioi lampun valovirransallitun poikkeaman nimellisarvosta.

Yksikkövalaisimen lampun valovirta kerrotaan edelleen valmistajan ilmoittamalla turvavaloyksikön BLF:llä.

Keskusakustojärjestelmässä on standardin SFS-EN 60 598-2-22, kohta 22.16.1 mukaan lisäksi huomioitava

 • akuston vanhenemisesta johtuva valovirran alenemakerroin 0,85
 • ryhmäjohdon jännitehäviöstä johtuva valovirran alenemakerroin 0,9.

Jatkuvatoimisten valaisimien lampun käytöstä johtuva valovirran alenemakerroin on 0,8.

Kaikki oheiset kertoimet koskevat loistelamppuvalaisimia.

Laskentaohjelmassa , joka huomioi katto-, seinä- ja lattiapintojen heijastuksen, tulee heijastuskertoimien arvoina käyttää nollaa, koska vain suora valo huomioidaan.

Valaistuksen tasaisuusvaade, 40/1, täytyy toteutua.

Mikäli antipaniikkialueella halutaan käyttää valaisinta, josta on tiedossa vain hyötysuhde tai valaisimen antama valovirta, saadaan valaisimen turvavalovirta edellä esitetyillä kertoimilla. Tarvittava valaisimien lukumäärä saadaan laskemalla 5 lm neliömetrille.

Tasaisuusvaade katsotaan toteutuvan, kun valaisinväli < 4 x asennuskorkeus.

Järjestelmän valinta

1. Yleistä
2. Järjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät

1. Yleistä

Käytännössä valinta joudutaan tekemään yksikköturvavalaisimen, 24V- keskusakustojärjestelmän tai 230V-keskusakustojärjestelmän välillä. Kysymykseen voi tulla myös näiden yhdistelmä esimerkiksi siten, että opasvalaisimet on liitetty keskusakustoon ja varsinaiset turvavalaisimet ovat yksikkövalaisimia.

Yksikköturvavalaisinjärjestelmä käsittää valaisimia, joissa on oma akku, latausjärjestelmä ja syötönvaihtopiiri.

Järjestelmään liittyy myös turvavaloyksiköt, joiden avulla normaali yleisvalaisin saadaan toimimaan turvavalaisimena syöttöhäiriön sattuessa.

Keskusakustojärjestelmä käsittää turvavalokeskuksia, joissa on akusto, latausjärjestelmä ja syötönvaihtopiiri ja jotka syöttävät keskusakustovalaisimille tasa- tai vaihtojännitettä. Standardi SFS-EN 50 171 jakaa keskukset kahteen päätyyppiin; rinnakkais- eli standby- keskuksiin ja syötönsiirto- eli changeover-keskuksiin.

Standby-keskuksissa on akut kytkettynä jatkuvasti ja syöttöhäiriön sattuessa ei syötönsiirrosta aiheutuvaa viivettä ole. Tällaisen keskuksen käyttö voi olla välttämätöntä eräillä riskialtteilla alueilla mm. kun kyseessä on nopea ja vaarallinen urheilu.

Kuvassa 18 on tyypillisen Standby-keskuksen kaavio.
kuva-18.jpg (3931 bytes)

Changeover-keskuksissa turvavalaisimien syöttö kytkeytyy automaattisesti verkosta akuille. Tämä kytkentäaika tulee olla < 0,5s. 
(SFS-EN 50171. Kohta 4.1)

Kuvassa 19 on tyypillisen Changeover-keskuksen kaavio.
kuva-19.jpg (6600 bytes)

Keskukset jaetaan kahteen teholuokkaan; matalatehoiset keskukset (LPS) ja ilman tehorajoitusta olevat keskukset (CPS). 
(SFS-EN 50 171.Kohta 3.19 ja 3.20)

LPS-keskuksiin kuuluvat keskukset, joiden antama teho on

 • alle 1500 W 1 tunnin toiminta-ajalla tai
 • alle 500 W 3 tunnin toiminta-ajalla

Standardin mukaiset akkujen elinikävaatimukset ovat:

 • LPS-keskuksille yli 5 vuotta
 • CPS-keskuksille yli 10 vuotta

(SFS-EN 50 171. Kohta 6.12.2)

Autojen lyijyakkujen käyttö ei ole sallittu. 
(SFS-EN 50 171. Kohta 6.12.3)


2. Järjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät

Tehtäessä valintaa eri turvavalojärjestelmien välillä tulisi huomioida seuraavat järjestelmän toimivuuteen ja kustannuksiin vaikuttavat seikat:

 • valaistusteknisten vaatimusten ja toiminta-ajan toteutuminen
 • järjestelmän toimintavarmuus
 • järjestelmän myöhempi laajentaminen ja muunneltavuus
 • valaisimien hankintakustannukset
 • kaapelointikustannukset
 • turvavalokeskusten hankintakustannukset
 • valaistusryhmien jännitevalvontalaitteet

a) Valaistusteknisten vaatimusten ja toiminta-ajan toteutuminen

Poistumisteille vaadittava valaistustaso on niin alhainen, että se on helposti toteutettavissa niin yksikköturvavalaisimilla kuin keskusakustovalaisimilla ympäristön lämpötilan ollessa enintään 25 oC. Mikäli ympäristön lämpötila on tätä korkeampi, on keskusakustovalaisin sopivampi ratkai-su ja nimenomaan 230V-järjestelmä.

Riskialueilla tulee turvavalaistustaso saavuttaa 0,5 sekunnissa syöttöhäiriöstä. Tämä voidaan kohtuullisesti saavuttaa vain jatkuvatoimisilla turvavalaisimilla, joissa lamppu on kytketty palamaan aloitettaessa riskialtis tehtävä.

Riskialueiden valaistustaso, joka on oltava vähintään 10% normaalivalaistuksesta on helposti niin korkea, että se voidaan toteuttaa vain 230V:n valaisimilla, mikäli kyseessä on laajempi alue.

Varavalaistuksen vaatima valaistustaso ja toiminta-aika ovat yleensä sitä luokkaa, että se voidaan mielekkäästi toteuttaa vain 230V:n agregaatilla.

b) Järjestelmän toimintavarmuus

Yksikköturvavalaistuksen suurin etu on sen toimintavarmuus. Toimiessaan omalla virtalähteellä se on täysin riippumaton valaisimen ulkopuolisista asennuksista toisin kuin keskusakustovalaisimet.

Keskusakustojärjestelmän suurin heikkous on, että vika turvavalokeskuksessa pimentää kaikki ko. keskukseen liitetyt valaisimet ja esimerkiksi kaapelivika pimentää kaikki ko. ryhmään kuuluvat valaisimet.

c) Järjestelmän laajennettavuus ja
muunneltavuus

Tilan laajennus, käyttötarkoituksen muuttuminen tai pelkästään lay-outin muuttuminen aiheuttavat yleensä muutoksia myös poistumisteiden järjestelyssä ja niiden turvavalaistuksessa.

Yksikköturvavalaisimen siirtäminen ja uusien lisääminen on helppoa.

Keskusakustovalaisimen siirto edellyttää myös kaapeloinnin siirtoa tai laajennusta, jolloin on huomioitava muutokset jännitehäviössä.

Valaisimien lisäämistä rajoittaa myös turvavalokeskuksen ko. ryhmä.

d) Valaisimien hankintakustannukset

Yksikköturvavalaisimet ovat noin 50% kalliimpia kuin vastaavat keskusakustovalaisimet. Nettohinnoissa tämä merkitsee 250 – 400 mk.

Summa vastaa suunnilleen sitä, minkä verran keskusakustovalaisimen kaapelointi tulee valaisinta kohden kalliimmaksi.

e) Kaapelointikustannukset

Yksikköturvavalaisin voidaan johdottaa MMJ:llä tai ML:llä lähimmästä pisteestä, josta saadaan ko. tilan valaisinryhmä ennen valaistusta ohjaavaa kytkintä.

Keskusakustovalaisimet joudutaan yleensä johdottamaan palonkestävällä kaapelilla (FRHF) .

Valaisimet joudutaan johdottamaan turvavalokeskukselta ja kun huomioidaan, että kaksi perättäistä valaisinta ei saa sammua samanaikaisesti järjestelmä- tai kaapelivian ansiosta on kaapelitarve valaisinta kohden hyvinkin kaksinkertainen yksikköturvavalaisimeen verrattuna.

f) Turvavalokeskusten hankintakustannukset

Yleisimmät meillä käytetyt 24V:n turvavalokeskukset ovat 15 Ah:n akuille ja maksavat akkuineen noin 4 000 mk.

1 h toiminta-ajalla voidaan siihen liittää enimmillään n. 20 valaisinta, eli valaisinta kohden kustannus on n. 200 mk. Seuraava suurempi koko on 38 Ah:n akuille, joka maksaa akkuineen n. 5 000 mk. Vastaavasti voidaan keskukseen liittää käytännössä maksimillaan n. 50 valaisinta, eli kustannukset valaisinta kohden olisivat n. 100 mk.

230V AC/DC keskukset maksavat akkuineen n. 15 000 mk. Keskuksessa on tällöin 6,5 Ah:n akut. Keskukseen voidaan liittää maksimissaan n. 100 tavallista poistumistievalaisinta ja valaisinta kohden kustannukset olisivat n. 150 mk. Enimmillään keskukseen voidaan sijoittaa 17 Ah:n akut jolloin keskuksen hinta on n. 25 000 mk ja kustannukset valaisinta kohden n. 100 mk, mikä edellyttäisi, että keskukseen olisi mahdollista käytännössä liittää 250 valaisinta.

230V:n AC/AC turvavalokeskuksia on Suomessa markkinoilla tehoalueella 125W – 800W. Näiden kustannukset per valaisin vastaavat AC/DC keskuksia ollen pienitehoisilla n. 200 mk per valaisin ja suuritehoisilla n. 100 per valaisin. Invertterikeskuksissa on huomioitava, että ryhmäsulake on 2 A eivätkä ne kestä induktiivista kuormaa.

g) Valaistusryhmien jännitteenvalvontalaitteet

Turvavalaistuksen tulee syttyä, jos ko. alueen valaistussyöttöön tulee häiriö. Että tieto tästä saataisiin turvavalokeskukselle, joka mitä todennäköisemmin syöttää turvavaloja, jotka sijaitsevat useamman valaistusryhmän alueella, tarvitaan ko. alueen keskukseen jännitevalvonta. Järjestelmä edellyttää, että ko. jännitevahdit liitetään turvavalokeskukseen 2-napaisella kaapelilla.

Tarkistukset

Kiinteistössä on säilytettävä piirustukset turvavalaistuksesta. Piirustuksiin on merkittävä kaikki tehdyt muutokset ja lisäykset. Tämän lisäksi on kiinteistön haltijan pidettävä päiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä viranomaisen edustajalle. Tällaisen pöytäkirja tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • käyttöönottopäivämäärä ja kaikki todistukset tehdyistä muutoksista
 • päiväykset kaikista ohjelmanmukaisista tarkastuksista ja testeistä
 • päiväykset ja lyhyt kuvaus kaikista huoltotoimenpiteistä ja tarkastuksista
 • päiväykset ja kuvaus kaikista vioista ja korjaustoimenpiteistä
 • päiväykset ja kuvaus kaikista turvavalaistusasennukseen tehdyistä muutoksista
 • jos käytetään automaattista testauslaitteistoa, kuvaus laitteiston toiminnasta.

Turvavalaisinstandardi edellyttää, että jokaisen valaisimen mukana toimitetaan ohjeet valaisimelle tehtävistä tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä.

Määräysten mukaan tulee turvavalaisimien toimintaa tarkkailla jatkuvasti ja havaitut viat tulee korjata välittömästi.

Turvavalokeskuksien toimintaa ilmoittavat indikaattorit tulee tarkastaa päivittäin.
(prEN 50 172. Kohta 8.4.2)

Kerran kuukaudessa on valaisimille tehtävä toimintatesti, jossa valaisimen annetaan toimia akkusyötöllä ¼-osa toiminta-aikaa vastaavan ajan ja vähintään kerran vuodessa on valaisimien annettava toimia toiminta-aikaansa vastaavan ajan. Valaisimissa, joissa on sisäänrakennettu automatiikka tarkistetaan kokeen aikana automatiikan ilmoittavat viat valaisimessa ja automatiikan toiminta.
(prEN 50 172. Kohta 8.4.3)

Keskusakustovalaisimet voidaan yksinkertaisemmin kytkeä turvavalokeskuksesta. Markkinoilla on myös turvavalokeskuksia, jotka tekevät automaattisesti ko. testit ja kirjaa havaitut viat.

Molempiin järjestelmiin on olemassa osoitteellisia liitäntälaitteita, jotka ilmoittavat myös valaisimen, jossa vika ilmenee. Toistaiseksi tällaiset laitteet maksavat enemmän kuin itse valaisin.

Huolimatta tavasta miten testaukset suoritetaan, on visuaalisesti käytävä tarkistamassa kukin valaisin, että sen antama valo on riittävä, se on mekaanisesti ehjä ja puhdas sekä, että mikään este ei estä sen näkymistä.

Huolto

Huoltotehtävistä merkittävin on opasvalaisimien lamppujen vaihto. Valmistajat ilmoittavat yleisimmin käytetyille loistelampuille nimellispolttoiät 8 000-10 000 tuntia. Kun loistelamppua poltetaan jatkuvasti, lampun polttoikä kaksinkertaistuu.

Keskimäärin lamput kestävät opasvalaisimissa 15 – 18 kk, jossa ajassa lamppujen ryhmävaihto olisi suoritettava. Jos jotkut lamput jatkaisivatkin vielä palamistaan, on niiden valovirta niin alentunut, ettei valaisin anna enää ilmoitettua turvavalovirtaa.

Loistelampun polttoikä riippuu merkittävästi jännitteestä. Tämän vuoksi on tärkeätä tarkistaa, että turvavalokeskuksen antama jännite kussakin installaatiossa vastaa standardin vaatimusta. ( Un ± 6 %)

Valaisimen täytyy toimia tyydyttävästi 70 oC ympäristölämpötilassa, jolloin valaisimen sisälämpötila on n. 90 oC ja antaa vaaditut 50% turvavalovirrastaan. Valmistajien ilmoittama turvavalovirta perustuu valaisimen vanhenemiskertoimen 0,8. Tämä edellyttää, että valaisin tulisi puhdistaa tilasta riippuen 1 – 2 vuoden välein. Koska valaistu opaskilpi on selvästi erottuva ja siinä oleva lika myös näkyy selvästi, on valaisimet jo esteettisistä syistä puhdistettava. Kun puhdistus ajoitetaan lampunvaihdon yhteyteen ja mikäli valaisin on helposti avattavissa, jää lamppukustannuksista huomioitavaksi vain lampun hankintahinta ja saatavuus.

Pyrkimys huoltovapauteen on tuonut ledit opasvalaisimiin. Vaikka ledin polttoiäksi ilmoitetaan 100 000 tuntia, ilmoittavat ledien valmistajat taloudelliseksi polttoiäksi 20 000 – 30 000 tuntia eli n. 3 – 4 vuotta. Tämä johtuu ledin oletettua suuremmasta valovirran alenemasta, joka on 30% / 10 000 tuntia. Led-kortin vaihtoehto edellyttää enemmän työtä ja riittävää ammattitaitoa. Led-piirikortin hinta on n. 10 – 20 -kertainen verrattuna vastaavassa käytettyyn loistelamppuun.

Yksikköturvavalaisimissa, jotka ovat standardin mukaisesti valmistettuja, akut kestävät jatkuvatoimisissa valaisimissa yleensä 4 – 5 vuotta ja ajoittain toimivissa n. 6 vuotta.

Akkujen vaihto opasvalaisimissa tulee ajoittaa lamppujen ryhmävaihdon yhteyteen, jolloin valaisin joudutaan joka tapauksessa aukaisemaan. Akku on yleensä kiinnitetty parilla nippusiteellä ja kytketty AMP-liittimin.

Ajoittain toimivien turvavalaisimien akun vaihto kannattaa ajoittaa valaisimen puhdistuksen yhteyteen.

3h toiminta-ajan yksikköturvavalaisimen 4Ah, 3,6V NiCd akku maksaa saman verran, kuin vastaavan tasoinen akku maksaa per Ah keskusakustossa.